چون روی درکشی #تو؛ شود مه سیه ز غم قصد #خسوف قرص قمر می‌کنی؛ #مکن

I’m at Shahrzad Boulevard (بلوار شهرزاد)! http://4sq.com/V78mkZ
Advertisements