و خوابی نیست تا این #خسته را از خویش برباید کجایی ای دیار دور ، ای گهواره‌ی دیرین

I’m at قطعه ای از بهشت ♡! http://4sq.com/11rQmKB
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s