اندکی صبر، #افطار نزدیک است …

I’m at Ghoba Street | خيابان قبا! http://4sq.com/VFKbRA
Advertisements

I’m at Nategh Noori Ave. | خیایان شهید ناطق نوری! http://4sq.com/1RjvDh2