اندکی صبر، #افطار نزدیک است …

I’m at Ghoba Street | خيابان قبا! http://4sq.com/VFKbRA
Advertisements