فعلِ « نقش زمین شدن » صرف شد.

I’m at قطعه ای از بهشت ♡! http://4sq.com/11rQmKB
Advertisements