عاقبت یک روز می بینی که در میدان شهر یک نفر با خاطراتش #تیرباران می شود

I’m at Vanak Square | میدان ونک! http://4sq.com/9XTzEK
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s