عاقا من اگه تصادف کردم تقصیر این هوای خوبه | از سری عکسهای درحال رانندگی

I’m at Mohammad Shahr | محمد شهر! http://4sq.com/16SjDwS
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s